Retningslinjer

 1. SØKNAD / UTMELDING

– Søknad om opptak i akademiet skjer innen 15.mai/15. november. Suppleringsopptak kan skje i løpet av skoleåret, dersom akademiet får ledige plasser.
– De som blir tatt opp, binder seg for minst et halvt år om gangen.
– Elever som er tatt opp, beholder plassen inntil de melder seg ut.
– Utmelding må skje skriftlig innen 1. juni/ 1. desember. Muntlig beskjed til en lærer er dessverre ikke gyldig utmelding. De som ikke har meldt fra skriftlig til akademiets administrasjon innen angitt frist, videreføres automatisk til neste semester og må betale full avgift for det kommende semester.

2. SEMESTER

Hvert semester består av 5 måneder med undervisning. Høstsemester varer fra august til januar (ca uke 35-50 og uke 03-05). Vårsemester varer fra februar til juni (ca uke 06-24). Det følges i hovedtrekk grunnskolens skolerute. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.

3. PRØVETIME

For nye elever gis det anledning å ha en prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til Kolibri MA per e-post eller post. Man må betale timepris for prøvetime.

4. BINDINGSTID

Kontrakten blir bindende når eleven tar imot elevplass ved å møte til undervisning. Avtalen kan ikke sies opp midt i et semester. Dersom avtalen sies ikke opp skriftlig innen fristen, løper den automatisk videre for et nytt semester.

5. ELEVPERMISJON

Kolibri MA innvilger ikke permisjon. Ønsker man en pause midt i semester må man likevel betale for hele semesteret.

6. MELDERUTINER

Når eleven er syk, skal fravær meldes til elevens lærer. Det gis ikke refusjon for elevfravær. Når læreren er syk, skaffer musikkakademi vikar. I tilfeller der vikar ikke kan skaffes og undervisningstimen må avlyses, kan lærer avtale tidspunkt for å ta igjen den tapte timen. Undervisningen tas igjen etter spesiell timeavtale mellom administrasjon/lærer/elev. Manglende vikar mer enn en gang pr. skoleår gis reduksjon i avgift etter søknad.

7. FORBEREDELSE/OPPMØTE

Eleven plikter å møte presis og vel forberedt til individuell undervisningen og gruppetimene.
Musikkakademiets ledelse kan utelukke elever av følgende grunner:
– gjentatte fravær eller minst tre fravær uten gyldig grunn
– manglende beskjed om fravær
– manglende interesse for arbeidet
– disiplinære grunner

8. KONSERTER/EKSTRAØVELSER

Konserter og ekstraøvelser hører inn under akademiens faste undervisningsopplegg. Alle elever skal minst en gang i løpet av undervisningsåret delta i kulturskolens samspilltilbud av ulik art; på konserter, oppsetninger og annet. Ekstraøvelser og lignende i forkant av forestillinger og oppsetninger, ses på som undervisning/leksjoner. Alle elevene kan ikke delta på alle forestillinger/konserter. Dette vil gå på omgang. Noen elever trenger ofte en liten dytt i riktig retning for å kunne overvinne terskelen til å fremføre/presentere seg offentlig. Når og hvordan dette skjer, vil den enkelte lærer vurdere.

9. UNDERVISNINGSMATERIELL

Eleven bekoster undervisningsmateriell. Samspillnoter kjøpes i enkelte tilfeller inn av skolen, og skal tilbakeleveres etter bruk.

10.INSTRUMENTLEIE

Vi har dessverre ikke instrumenter til utleie. Elevene må selv skaffe seg instrument og annet nødvendig utstyr til undervisningen. Akademiet kan gi råd og veiledning i forbindelse med anskaffelse.